ČASTÉ OTÁZKY

Každý uchádzač o športové štipendium musí úspešne zvládnuť 2 testy z anglického jazyka. Jedná sa o testy TOEFL a SAT/ACT, ktoré sú požadované pre úspešné prijatie na univerzitu v USA a získanie športového štipendia. V prípade, ak športovec už navšťevuje univerzitu na Slovensku, alebo v inej krajine, stačí, ak úspešne zvládne jeden test z anglického jazyka a tým je TOEFL.

Americké univerzity poskytujú takzvané plné (100%), ale aj čiastočné štipendiá pre úspešných študentov-športovcov. Snahou našej agentúry je vybaviť a poskytnúť našim klientom čo najlepšie a najvýhodnejšie športové štipendium, ktoré im vykryje väčšinu štúdijných nákladov na univerzite v USA.

Získať športové štipendium môže prakticky každý vrcholový športovec/športovkyňa na vrcholovej úrovni, ktorý úspešne ukončil strednú školu s maturitou a má pokročilú úroveň angličtiny.
Študovať a získať športové štipendium v USA majú možnosť tak isto aj univerzitný študenti-športovci, ktorí môžu na americkú univerzitu prestúpiť a tým nestratiť nadobudnuté kredity (tzv. transfer).

NCAA (National College Athletic Association) je inštitúcia, ktorá určuje a dozerá na pravidlá v oblasti amerického univerzitného športu a preveruje športovcov či sú “eligible” (oprávnení hrať/súťažiť za danú univerzitu v danom športe). Každý vrcholový športovec, ktorý sa uchádza o športové štipendium v USA musí byť zaregistrovaný a musí úspešne prejsť NCAA Clearinghous-om. Agenti NCAA si overujú informácie (športové ale aj študijné) o každom športovcovi uchádzajúceho sa o športové štipendium.

Americké univerzity podporujú takmer všetky populárne športy. Športy, ktoré sú v súčasnosti najviac propagované na univerzitách v USA cez športové štipendiá sú: tenis, plávanie, volejbal, futbal, basketbal, ľadový hokej, vodné pólo, atletika.

Šance mladých študentov-športovcov, ktorí úspešne ukončia univerzitné štúdium v USA sa uplatniť na Slovenskom, alebo Európskom pracovnom trhu sú veľmi dobré aj v dnešných náročných ekonomických časoch. Väčšina európskych krajín, vrátane Slovenska uznáva americké univerzitné diplomy, ktoré sú v súčasnosti považované za veľmi prestížne. Mnohé zahraničné spoločnosti pôsobiace na európskom pracovnom trhu uprednostňujú absolventov, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia, sú scestovaní a majú veľmi dobrú a plynulú angličtinu.

„ŠPORT NEUTVÁRA CHARAKTER, ALE ODKRÝVA HO.“